استاد سلگی

تعداد بازدید:۲۰۹۵

گزارشی از فعالیهای پژوهشی –آموزشی -عمومی

سوابق پژوهشی - تالیف کتاب » انسان جدید وعالم متجدد در اندیشه رنه گنون« 1386انتشارات مهر مریم

- تالیف بخش اول مجموعه متون آموزشی طرح ضیافت اندیشه » فمینیسم و حقوق زن«1389- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) بعنوان متن درسی (

- مقاله علمی- پژوهشی: تحلیل حیات خانوادگی انسان در حکمت عملی با تاکید بر آرای بن سینا، دو فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران، پاییز و زمستان 1392.

- مقاله علمی – پژوهشی: » تحلیل هستی شناختی نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی)ره( «- مجله حکمت صدرایی- 1394.

-مقاله در کنگره بین المللی فاطمی: زن و خانواده مسلمان، محور تحولات اجتماعی- عنوان مقاله »هستی شناسی زن از منظر علامه حسن زاده آملی«- اسفند 1395

-مقاله در همایش بین المللی اندیشه های فلسفی استاد مطهری: »استاد مطهری و رد نگرش دو وجهی به انسان« - )چکیده( خرداد .1393

-مقاله»ذرات بی نهایت؛ بررسی نظام مندی عالم ومساله جاودانگی« -1389فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامی

- مقاله » در هستی و چیستی خدا« – 1391- فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامی

   

- بررسی وارزیابی کتاب »معرفت شناسی اجتماعی –طرح ونقد مکتب ادینبورا« ارائه نظرات اصلاحی به پیشنهاد مولف1384انتشارات سمت

پروژه تحقیقاتی: داور جشنواره کتابهای آموزشی رشد- وزارت آموزش و پرورش1390 پروژه تحقیقاتی: داور مقالات برگزیده دانشجویی- سفیران بصیر1391

- پروژه تحقیقاتی: نظارت،تصحیح و ویراستاری علمی کتاب بررسی رشته مطالعات زنان در ایران » فمنیسم زیر آتش«_1388انتشارات معارف- نهاد رهبری در دانشگاهها

- پروژه تحقیقاتی- انجام طرح پژوهشی نقد و بررسی برنامه های رایو جوان در ایام محرم 1380

- سردبیر مجله زنان ایران-1387 - عضو تحریریه مجله" آموزش رشد معارف اسلامی از سال "1388

سوابق تدریس)از 1380تا 1396(

- تدریس دروس اخلاق اسلامی وحقوق سیاسی اجتماعی در اسلام: دانشگاه شهید بهشتی از 1394 تاکنون.

- سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری)عقاید اسلامی(- دانشجویان ارشد ودکتری دانشگاه تهران )از 1390 تا 1391( سه ترم

- نقد مبانی نظری فمینیسم - دانشگاه علوم پزشکی ایران 1389

- کارگاه آموزشی بررسی و نقد فمینیسم – اساتید معارف اسلامی در طرح ضیافت اندیشه- قم -معاونت اساتید نهاد مقام معظم رهبری- 1388

  

- سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری در مراکز مختلف با مدیریت دکتر هاشمی گلپایگانی از جمله: جمعی از دانشجویان سراسر کشور- آبعلی- تابستان 1393

-

- روش تدریس معارف اسلامی- دبیران معارف اسلامی سمپاد )مراکز فرزانگان تهران( پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1389

- دوره آموزشی- چگونگی تدریس مباحث خداشناسی و معاد- ضمن خدمت – دبیران دبیرستانهای منطقه6 تهران- 1388.

- تدریس سلسله مباحث معرفت شناسی فمنیسم – پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی - 1386

- مساله نفس و بدن-موسسه تحقیقاتی درمانی احیاء طب جامع ایرانیان از 1388

- نقد و بررسی مبانی نظری فمینیسم- شخصیت و حقوق زن در اسلام 1390، کارگاههای آموزشی دانشگاههای کشور)دانشگاههای اهواز، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی، هرمزگان، مازندران، گیلان، خراسان جنوبی، زنجان، لرستان-چهارمحال و بختیاری- کهگیلویه و بویر احمد- ایلام(. - سخنرانی با موضوع : خودشناسی و اخلاق اسلامی- علوم اسلامی چرا و چگونه؟ حجاب- روابط دختر و پسر- هستی شناسی زن- خانواده در اسلام- ... . )دانشگاههای تهران- زنجان-مازندران- گیلان- اردبیل- قزوین- ایلام- خوزستان(

- دبیرستان وپیش دانشگاهی از سال 1380 تا1385

-- فلسفه)بدایه الحکمه( -منطق- معارف اسلامی –)سمپاد( سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان ازسال1387 تا1389

سوابق اجرایی - معاون دفتر امور بانوان وزارت کشورسالهای87- 1385

- طراحی و اجرای طرح علمی –ملی مطهره)سیر مطالعاتی کتب استادمطهری( با ظرفیت تربیت 3500مربی درسراسر کشور1387-1388 طرح و اجرای دوره تخصصی مبانی اندیشه اسلامی- نخبگان زن – 1386- قزوین.

سوابق تحصیلی - مطالعاتی: - کارشناسی الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه تهران -1380 - کارشناسی ارشد فلسفه وحکمت اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی – 1383 - دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم - 1394 -پایان دوره مطالعاتی آثار استاد مطهری-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از1384تا1386 - پایان دوره مبانی اندیشه اسلامی- موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی )ره(1378

- دوره تخصصی فلسفه دین )حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه(-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی1378-1377 -دروس اخلاق اسلامی- آیت االله جوادی آملی – پنج شنبه هر هفته1391-1392

دوره های آموزشی تخصصی فلسفه وحکمت انجمن حکمت وفلسفه ایران سال 1383 - دوره تخصصی مطالعات زنان :دفتر مطالعات و تحقیقات زنان 1385

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۳۹۹