طرح آموزشی دوره علامه طباطبایی مدرسه حکمت و عرفان باقرین علیهما السلام

تعداد بازدید:۱۰۹۵

بسم الله الرحمن الرحیم

طرح آموزشی دوره علامه طباطبایی (ره) مدرسه حکمت و عرفان باقرین علیهما السلام

سال اول

دروس در نظر گرفته شده برای نیسمال اول

نام درس

تعداد جلسات در هفته

زمان

درس اصلی

بدایه الحکمة

دو جلسه

90 دقیقه

                                    

دروس پشتیبان

دروس پشتیبان

منطق

یک جلسه

90 دقیقه

تاریخ فلسفه اسلامی

یک جلسه

90 دقیقه

دروس در نظر گرفته شده برای نیمسال دوم سال اول

نام درس

تعداد جلسات در هفته

زمان

توضیحات

دروس اصلی

بدایه الحکمة

دو جلسه

90 دقیقه

ادامه نیمسال اول

بدایه تکمیلی

به میزان مورد نیاز برای تکمیل بدایه ارائه می شود

دروس پشتیبان

منطق

یک جلسه

90 دقیقه

ادامه نیمسال اول

تذکرات:

  • درس فلسفه فلسفه اسلامی مقدماتی نیز در نیم سال دوم سال اول قابل ارائه است.
  • تعداد جلسات و زمان بدایه تکمیلی با توجه به میزان پیشرفت بدایه در نیمسال اول تعیین می شود.
  • بخشی از بدایه که تا پایان سال اول تدریس نشود، در ایام تعطیلات تابستان و یا سال دوم به صورت غیرحضوری و یا حضوری ارائه می شود.

سال دوم

دروس درنظر گرفته شده برای نیمسال اول سال دوم

نام درس

تعداد جلسات در هفته

مدت هر جلسه

توضیحات

درس اصلی

نهایة الحکمة

دو جلسه

90 دقیقه

از ابتدای کتاب

دروس پشتیبان

فلسفه فلسفه اسلامی مقدماتی

یک جلسه

90 دقیقه

کارگاه تقریرنویسی

یک جلسه

به مدت 45 دقیقه در طول نیسمال یا 90 دقیقه در نصف نیسمال

دروس در نظر گرفته شده برای نیمسال دوم سال دوم

نام درس

تعداد جلسات در هفته

مدت هر جلسه

توضیحات

دروس اصلی

نهایة الحکمة

دو جلسه

90 دقیقه

ادامه نیسمال اول

نهایة الحکمة تکمیلی

به میزان مورد نیاز

دروس پشتیبان

شرح اشارات نمط اول

یک جلسه

90 دقیقه

لغت موران

یک جلسه

به مدت 45 دقیقه

برنامه درسی اجرا شده برای دوره علامه طباطبایی ورودی سال 1397

سال اول

برنامه درسی نیمسال اول سال 98-97

15-30/13

16-15/15

30/17-16

یکشنبه

منطق- سرکار خانم شریف

مباحثه

بدایه الحکمة- استاد فلاح

سه شنبه

تاریخ فلسفه اسلامی- سرکار خانم میرزایی

مباحثه

بدایة الحکمة- استاد فلاح

چهارشنبه

کلام انقلابی و مباحثه رسالتی- استاد فلاح

برنامه درسی نیمسال دوم سال 98-97

15-30/13

16-15/15

30/17-16

یکشنبه

منطق- سرکار خانم شریف

بدایه تکمیلی- استاد سعیدی و سرکار خانم صادقی

بدایه الحکمة- استاد فلاح

سه شنبه

بدایه تکمیلی- استاد سعیدی و سرکار خانم صادقی

مباحثه

بدایة الحکمة- استاد فلاح

چهارشنبه

کلام انقلابی و مباحثه رسالتی- استاد فلاح

سال دوم

برنامه درسی اجرا شده در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398    دوره عمومی

یکشنبه

گروه اول

13-14/30

14/30-15/30

15/30-17

 نهایه- استاد فلاح

مباحثه

فلسفه فلسفه مقدماتی-خانم سلگی

گروه دوم

13-14

14-15/30

 مباحثه

 نهایه- خانم شریف

گروه سوم

12/45-14

 

پرسش و پاسخ نهایه استاد امینی نژاد

سه شنبه

گروه اول

13-14/30

14/30-15/30

لغت موران- خانم سلگی

 نهایه- استاد فلاح

مباحثه

گروه دوم

13-14

14-15/30

 مباحثه

 نهایه- خانم شریف

توضیحات:

  • درس نهایه در این نیمسال توسط سه استاد ارائه می شود. کلاس استاد امینی نژاد به صورت استماع صوت و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ به صورت یک هفته در میان ارائه می شود.
  • ساعت برگزاری کلاس نهایه گروه دوم به درخواست خواهران بعد از مباحثه قرار گرفت تا امکان حضور در کلاس استاد امینی نژاد برای خواهرانی که تمایل به این امر را دارند، فراهم شود
  • در این نیمسال کلاس تقریر نویسی توسط سرکار خانم شریف در دو جلسه برگزار شد.

برنامه درسی اجرا شده در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 دوره عمومی

یکشنبه

گروه اول

13-14/30

14/30-15/30

30/17 -45/15

 نهایه - استاد فلاح

مباحثه

نمط1 اشارات - استاد شاکری

گروه دوم

30/15 30/13

 مباحثه

گروه سوم

14-45/12

30/15 - 14 

پرسش و پاسخ نهایه استاد امینی نژاد

مباحثه

سه شنبه

گروه اول

13-14/30

14/30-15/30

17 30/15

 نهایه - استاد فلاح

مباحثه

نهایه تکمیلی استاد باقریان

گروه دوم

30/15-30/12

نهایه- خانم شریف

برنامه درسی اجرا شده برای ورودی سال 1398

سال اول

برنامه درسی نیمسال اول سال 98-99 دوره تمهیدی

15-30/13

16-15/15

30/17-16

دوشنبه

بدایه الحکمة- استاد سعیدی و خانم صادقی

مباحثه

منطق- سرکار خانم قندی

چهارشنبه

تاریخ فلسفه اسلامی- سرکار خانم مدمولی

مباحثه

بدایه الحکمة- استاد سعیدی و خانم صادقی

برنامه درسی نیمسال دوم سال 98-99 دوره تمهیدی

15-30/13

16-15/15

30/17-16

دوشنبه

بدایه الحکمة- استاد سعیدی و خانم صادقی

مباحثه

بدایه الحکمه تکمیلی- سرکار خانم حسینی‌پناه

چهارشنبه

بدایه الحکمة- استاد سعیدی و خانم صادقی

مباحثه

بدایه الحکمه تکمیلی- سرکار خانم حسینی‌پناه

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۴۰۰